เกษตรปลายพระยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ


ปลายพระยา, 9 พฤษภาคม 2567: นางสมณา แก้วฉ่ำ เกษตรอำเภอปลายพระยา เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวารีริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการขับเคลื่อนคุณธรรมภายในหน่วยงานภาครัฐ ระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์


นายศรณ์ รักรงค์ นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุมฯ ในโอกาสนี้ นายอำเภอปลายพระยา กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพราะจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการประชาชน

การประชุมครั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอปลายพระยา ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข


คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอปลายพระยา นำไปสู่การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม