ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ในการนี้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ต่างเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วยความปลื้มปีติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ทรงมีความห่วงใยเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง และทรงมุ่งหวังให้โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะเป็นพื้นที่ที่เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีสติ และห่างไกลจากยาเสพติด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลังสำคัญของชาติต่อไป

สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การอบรมให้ความรู้ การให้คำปรึกษา และการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ส่วนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นพื้นที่ที่เยาวชนสามารถมาพูดคุย แบ่งปันปัญหา และขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และทรงปลูกต้นไม้มะม่วงหิมพานต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โครงการ

การเสด็จเยือนของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป