ชมรมธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพกระบี่ ลงนาม MOU กับ พีไอเอ็ม ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


กระบี่, 16 มิถุนายน 2566 - เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทางชมรมธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รองนายกชมรมธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า "การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังของภาคเอกชนและภาคการศึกษา ที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีศักยภาพสูง ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ

โดยทางชมรมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการ และสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ

อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า "พีไอเอ็ม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม มาผนวกกับศักยภาพของท้องถิ่น

โดยความร่วมมือกับชมรมธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างกลไกขับเคลื่อน และพัฒนาธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ ครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตร การอบรม การวิจัย และนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจ

โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดกระบี่ มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สำหรับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทางชมรมฯ และ พีไอเอ็ม จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ

การพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับบุคลากร การส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม

รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

**ทั้งนี้ คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดกระบี่

และช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลต่อไป**