กระบี่ปลอดภัย ไข้เลือดออกสิ้นไป ร่วมใจกำจัดยุงลาย


21 มิถุนายน 2567 – เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตลิ่งชัน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้ชื่องาน “กระบี่ปลอดภัย ไข้เลือดออกสิ้นไป ร่วมใจกำจัดยุงลาย”

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก วิธีป้องกัน และแนวทางการกำจัดยุงลาย แจกทรายอะแบทสำหรับกำจัดยุงตัวเต็มวัย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ชุมชน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกอันเกิดจากยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

ทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตลิ่งชัน ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด อย่าปล่อยให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

“โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันในการกำจัดยุงลาย โดยจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ไม่มีน้ำขัง ประชาชนก็จะมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก” เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตลิ่งชันกล่าว

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

  • ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกมากขึ้น
  • ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและกำจัดยุงลาย
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

บทสรุป

กิจกรรม “กระบี่ปลอดภัย ไข้เลือดออกสิ้นไป ร่วมใจกำจัดยุงลาย” เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก