เกษตรกระบี่ ร่วมอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี" เตรียมพร้อมรับนักวิชาการใหม่


กระบี่ - ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2567 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ์ ทองชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวปราณี ไฝไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be Doae Good Coach) รุ่นที่ 2" ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรของกรมฯ ในการเป็นผู้สอนงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น กลยุทธ์การสอนงาน เทคนิคการโค้ช การประเมินผล และการให้คำปรึกษา

เกษตรจังหวัดกระบี่ คาดหวังว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมแล้ว จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรใหม่ที่บรรจุในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ช่วยให้นักวิชาการใหม่มีความรักความเข้าใจ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร และสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#เกษตรกระบี่