ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่เนื้อสีเหลือง "ริมแดน" คว้าชัย! "ซีมุด" เนื้อสีขาว ครองตำแหน่งชนะเลิศ


กระบี่ - 11 มิถุนายน 2567 นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2567 ณ สวนดานีญา ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมือง สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

การประกวดในปีนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง และทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาว

ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง

  • ชนะเลิศ รางวัล 3,000 บาท "ริมแดน" ของนายสุขุม นาคทองแก้ว เกษตรกรตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 2,000 บาท "ตามา" ของนายบุญมา ผลบุญ เกษตรกรตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 1,000 บาท "เซเว่น" ของนายสุขุม นาคทองแก้ว เกษตรกรตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่

ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาว

  • ชนะเลิศ รางวัล 3,000 บาท "ซีมุด" ของนายพิสิทธิ์ ทำศรี เกษตรกรตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 2,000 บาท "นวล" ของนายกมลพรรณ ณ นคร เกษตรกรตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 1,000 บาท "ไอ้แลน" ของนายสำราญ นวลจันทร์ เกษตรกรตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่

การประกวดทุเรียนพื้นเมืองในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ยังได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร พัฒนาทุเรียนพื้นเมืองให้มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพื้นเมือง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมืองเอาไว้ให้คงอยู่สืบไป