ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566


ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 31.50 - 32.50 บาท/กก.

รายละเอียดราคา

รายชื่อโรงงานราคาปาล์มทะลาย (18%)เพิ่มขึ้น/ลดลงหมายเหตุ
บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม--พฤหัสบดีดำเนินการปิดคราว
บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม4.70-4.80--
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก4.70-4.80--
บจก. ไทยอินโตปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ4.70-4.80--
บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม4.80-4.90--
บจก. โบโอเทคออยด์ อ.เขาพนม4.80--
บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3.6.เขาพนม4.00-4.80--
บจก.ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง4.60-4.80--
บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม4.00--
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา4.60-4.00--
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ4.60-4.80--
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก4.00-4.00--
บจก. อากภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา4.00--
บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม4.80--
บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก4.80--
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 8.เหนือคลอง4.80--
บมจ. เอเชียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก4.60-4.80--

หมายเหตุ

  • ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO 31.50 - 32.50 บาท/กก.
  • ข้อมูลราคานี้เป็นการรวบรวมจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่
  • ราคาน้ำมันปาล์มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด