เสริมพลังเครือข่ายอาสาฉุกเฉิน! กระบี่ อบรมพนักงานขับรถพยาบาล พัฒนาศักยภาพช่วยเหลือผู้ป่วย


[จังหวัดกระบี่, 8 พฤษภาคม 2567] – นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวอมิตตา จันทร์ชอุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่

นางสาวอมิตตา จันทร์ชอุ่ม กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุและนำส่งสถานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉิน


กิจกรรมอบรม มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ เพราะจะเป็นการยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ คาดว่าจะมีพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 200 คน