เกษตรกระบี่ร่วมออกหน่วยโครงการเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาพบประชาชน


กระบี่ - นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายพันธนู ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมออกหน่วยโครงการเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งครก ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วัตถุประสงค์ ของการออกหน่วยครั้งนี้เพื่อ:

  • ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช
  • สอนวิธีใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน
  • แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช


กิจกรรม ภายในงานประกอบไปด้วย:

  • การตั้งบูทนิทรรศการเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช
  • การแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช
  • การสาธิตวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ประชาชนต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยเฉพาะการสาธิตวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช


ผลลัพธ์

  • ประชาชนได้รับความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช
  • ประชาชนรู้จักวิธีใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน
  • เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรของตน

นายพันธนู ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า "กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ยินดีให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่"