พัฒนาที่ดินกระบี่ ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอาชีพข้าวไร่พัฒนา


กระบี่ 19 มิถุนายน 2567 - นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพข้าวไร่พัฒนาตำบลเขาดิน โดยมีว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเขาพนม เป็นประธานในการส่งมอบ ณ วิสาหกิจชุมชนอาชีพข้าวไร่พัฒนาตำบลเขาดิน หมู่ 4, 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน โดยมอบเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่

โดยคาดหวังว่า เครื่องจักรกลการเกษตรเหล่านี้ จะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยมอบเครื่องจักรกลการเกษตร
พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นายอำเภอเขาพนม กล่าวว่า การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดกระบี่ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป