โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดเทอม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานกรรมการนิเทศ ติดตามฯ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ประกอบด้วย

  • นายสุชีพ นวลอ่อน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  • นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง ประธานสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน
  • นางสาวจิตรา ศรีเกตุ
  • นางสาวจุฑามาศ หนูนุ้ย ศึกษานิเทศก์

ในการนิเทศ ติดตามฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ

  • เอกสารการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
  • แผนการจัดการเรียนการสอน
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • การวัดและประเมินผล
  • ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ทางโรงเรียน

นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวว่า โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ มีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้อย่างดี แผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล มีคุณภาพ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีบางจุดที่ต้องพัฒนา ทางโรงเรียนควรนำคำแนะนำ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปรับใช้

นายไชยพงษ์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กล่าวว่า โรงเรียนจะนำคำแนะนำ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป