เกษตรกระบี่ ประชุมคัดเลือก อกม. ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2567


กระบี่ 11 มิถุนายน 2567 – นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อเช้าวันนี้ (11 มิถุนายน 2567)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก อกม. ต้นแบบ ระดับจังหวัด 1 ราย จาก อกม. ต้นแบบ ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้และเชิดชูเกียรติของ อกม. ต้นแบบ ที่มีผลงานเด่นในบทบาทหน้าที่ และมีคุณูปการในการร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางกนกกร แก้วทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ

เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า อกม. ต้นแบบ เปรียบเสมือนตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่ ทำหน้าที่ประสานงาน เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน การคัดเลือก อกม. ต้นแบบ ในครั้งนี้ จึงเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อกม. ต้นแบบ ในการปฏิบัติงาน

สำหรับผลการคัดเลือก อกม. ต้นแบบ ระดับจังหวัด จะประกาศให้ทราบในเดือนกรกฎาคม 2567 ต่อไป