โรงพยาบาลอ่าวลึก ลงพื้นที่หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วยเหลือประชาชนบ้านช่องไม้ดำ


15 พฤษภาคม 2567
- นพ.ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก นางธนพัชร สมใจ หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่าวลึก และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ มัสยิดบ้านช่องไม้ดำ หมู่ที่ 5 บ้านช่องไม้ดำ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่บ้านช่องไม้ดำ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม


ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่าวลึก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย และเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม